Legal

icon@3x

Privacybeleid

Algemeen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door 4 INFINITY B.V.B.A. (handel voerende onder de handelsnaam “SCREEN-IT”), tijdens alle interacties tusen u en 4 INFINITY, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening, u contact met ons opneemt, enz.

4 INFINITY B.V.B.A. neemt uw privacy ernstig. Zij verwerkt de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens en verplichtingen opgelegd door de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” van 27 april 2016 (“AVG”) of “General Data Protection Regulation” (GDPR).

Dit betekent dat de verkregen persoonsgegevens verwerkt worden rekening houdend met de beginselen waaraan elke gegevensverwerking moet voldoen, met name :
a) de persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is, overeenkomstig het principe van de “rechtmatigheid, behoorlijkheit en transparantie”;
b) zij worden enkel verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden;
c) de gegevensverwerking is minimaal en dus beperkt tot die persoonsgegevens die toereikend, ter zake dienend en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;
d) de persoonsgegevens moeten juist zijn en zonodig geactualiseerd worden. 4 INFINITY neemt alle redelijke maatregelen om persoonsgegevens die onjuist zijn onverwijld te wissen of recht te zetten;
e) de persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is, en
f) door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen worden de persoonsgegevens zodanig verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is (o.a. bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging door het gebruik van o.m. firewalls, beveiligde server, ).

Verwerkingsverantwoordelijke bij 4 INFINITY

4 INFINITY B.V.B.A. met maatschappelijke zetel gevestigd te 1980 Eppegem, Brusselsesteenweg, 369 (KBO nr. 0872.964.762) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming als aanspreekpunt : Tom Pardon, email : office@screenit.eu.

Welke persoonsgegevens verwerken we ?

Persoonsgegevens bestaan uit alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke (levende) persoon.

Gedurende de contacten die u met ons heeft en waarbij informatie wordt uitgewisseld in het kader van onze handelsrelatie (bestellingen, e-mails, facturen...) verzamelen we alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst(en) die u met ons sluit of persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat om : identificatie- en contactgegevens van de natuurlijke personen waarmee wij contracteren of die het bedrijf waarmee wij contracteren vertegenwoordigen of die door dat bedrijf zijn aangeduid als contactpersoon (naam, voornaam, email adres voor professioneel gebruik, telefoonnummer voor professioneel gebruik, functie en titel).

Wij kunnen eveneens contactgegevens verzamelen die u ons zelf spontaan meedeelt met het oog op toekomstige contacten tussen ons en uzelf in het licht van een eventuele samenwerking, zo o.m. via onze website.
4 INFINITY verzamelt geen persoonsgevoelige informatie.

Voor welke doeleinden zijn uw persoonsgegevens bestemd en op basis van welke toelaatbaarheidgrond worden zij verwerkt ?

De van u verkregen persoonsgegevens zou worden enkel verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomsten die u met ons sluit, klanten- en orderbeheer, facturatie, leveranciersbeheer edm. en dus opdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst èn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan 4 INFINITY onderworpen is.

U bent op geen enkel moment verplicht om de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken ; het niet verstrekken van persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat de uitvoering van een overeenkomst geen doorgang kan vinden wat aanzien zal worden als een geval van overmacht in hoofde van 4 INFINITY.

Daarnaast verkrijgt 4 INFINITY niet-direct identificeerbare persoonsgegevens via Google Analytics indien en doordat u onze website bezoekt, waaronder het type van webbrowser dat u gebruikt, het operating system van uw computer, uw IP-adres, etc. Deze gegevens worden door 4 INFINITY verwerkt om onze website te organiseren en te verbeteren en dus op basis van gerechtvaardigd belang, vrijheid van ondernemen en goede bedrijfsvoering (zie hieronder Cookie-verklaring).

Indien 4 INFINITY van plan is uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan hiervoor aangegeven, zal 4 INFINITY u hierover informeren en u alle relevante verdere informatie hierover bezorgen vόόrdat uw persoonsgegevens voor een ander doel gebruikt worden.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

De door ons verwerkte persoonsgegevens zijn in beginsel niet toegankelijk voor derden en worden uitsluitend intern gebruikt. Evenwel doet 4 INFINITY voor bepaalde (technische) diensten beroep op derden (webhosting, gebruik van specifieke software, ICT-ondersteuning, ....) die voor het verstrekken van hun diensten toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

In het kader van de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten, is het eveneens mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens uitgewisseld worden met bv. onderaannemers, juridische dienstverleners, administratieve overheden, verzekeringsmaatschappijen, -makelaars en -agenten, etc.

4 INFINITY ziet erop toe dat al deze derden-dienstverstrekkers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens die met hen worden uitgewisseld.

Afgezien van hetgeen hierboven vermeld is, geeft 4 INFINITY uw persoonlijke gegevens niet door aan andere derden tenzij hiertoe wettelijk verplicht.

Derde landen buiten de Europese Economische Unie

De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen worden in de Europese Economische Ruimte (EER) bewaard maar kunnen ook doorgegeven worden naar en verwerkt worden in een land buiten de EER dat niet onder het adequaathiedsbesluit van de EU valt. Indien dat uitzonderlijk toch het geval zou zijn, zal de overdracht van uw persoonlijke gegevens uitgevoerd worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en stellen wij u specifiek op de hoogte.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van eventuele wettelijk bepaalde termijnen (bv. verjaringstermijnen) en minstens gedurende de tijd nodig om de doeleinden hierboven te verwezenlijken.

Welke zijn uw rechten ?

Als natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens verwerkt worden heeft u de volgende rechten :
a) recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U heeft op elk moment het recht om informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden. U kan ons hieromtrent contacteren waarna wij u de gegevens die wij van u bijhouden bezorgen via e-mail.
b) Recht op rechtzetting en verbetering van uw persoonlijke gegevens als blijkt dat die niet (meer) juist zijn of onvolledig zijn.
c) Recht op wissen van uw persoonsgegevens tenzij u bij ons nog een openstaande bestelling of een openstaande schuld heeft of indien uw gegevens bewaard moeten worden met het oog op toepassing van wettelijke regels (bv. boekhoudregels).
d) Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens ; dat betekent dat u in bepaalde omstandigheden het recht heeft te vragen dat de verdere verwerking van uw persoonsgegevens enkel nog mogelijk is met uw toestemming tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke of rechtspersonen of om redenen van algemeen belang.
e) Recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken;
f) Recht op meeneembaarheid van uw gegevens en dus de overdracht van een kopie ervan naar u of een andere partij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u het recht om uw toestemming ten alle tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor de intrekking.

Om deze rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met 4 INFINITY, office@screenit.eu of kan u een aangetekende brief sturen aan 4 INFINITY, Brusselsesteenweg, 369, 1980 Eppegem.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door 4 INFINITY, kan u contact opnemen met 4 INFINITY, office@screenit.eu of kan u een aangetekende brief sturen aan 4 INFINITY, Brusselsesteenweg, 369, 1980 Eppegem. U kan eveneens klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel (02/274.48.00 ; commission@privacycommission.be).

Cookie-verklaring, sociale media en andere websites

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die uw computer, tablet of smartphone bewaart wanneer u onze website bezoekt. 4 INFINITY past cookies toe om te begrijpen hoe u gebruik maakt van onze website zodat wij onze website beter kunnen organiseren en verbeteren. 4 INFINITY gebruikt hiervoor Google Analytics. Via de instellingen van uw webbrowser kan u cookies in- of uitschakelen. Bekijk hier voor de hulppagina’s van uw browser om te zien hoe dit in zijn werk gaat.

4 INFINITY heeft een bedrijfsprofiel op sociale media waaronder Facebook. De sociale media gebruiken wij enkel voor communicatie m.b.t. de activiteiten van ons bedrijf (aankondigingen, public relations, beeldmateriaal van door 4 INFINITY verzorgde installaties, ...). Het staat u vrij om ons op sociale media te volgen.

4 INFINITY’s website kan verwijzen naar andere websites die door andere bedrijven of personen worden aangeboden, al dan niet via hyperlinks.

4 INFINITY is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door of voor het Cookie-beleid van sociale media-platforms, waaronder Facebook of door de houders van andere websites waarnaar verwezen wordt. Wij nodigen u uit zich voorafgaandelijk te informeren bij externe aanbieders van sociale-media-platforms of andere websites waarnaar 4 INFINITY verwijst, wat betreft hun privacy- en cookiebeleid.

Meer informatie ?

Voor meer informatie kan u een kijkje nemen op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit : www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Scroll naar top