Legal

icon@3x

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen de klant en 4 Infinity / Screenit, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Elke afwijking van één of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen schriftelijk te worden overeengekomen en door elk van de vertegenwoordigingsbevoegden van elk der partijen te worden ondertekend. Een kennisgeving of mededeling wordt als schriftelijk aanzien, indien gedaan per post, per fax, per email, via weblink, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1. Offertes en aanbiedingen van 4 Infinity / Screenit zijn vrijblijvend en alsdusdanig niet bindend. Zij blijven veertien (14) dagen geldig, tenzij anders vermeld. Het door de klant (terug)sturen van een bestelbon of een aan hem gerichte offerte, aan 4 Infinity / Screenit, ongeacht de manier waarop (post, email, web, ...), geldt als ondertekening ervan. Door de ondertekening ervan, bevestigt de klant kennis te hebben genomen met de algemene voorwaarden van de bvba 4 Infinity / Screenit en deze integraal te aanvaarden. Op het moment van de aanvaarding van een bestelling / ondertekende offerte door 4 Infinity / Screenit, komt de overeenkomst tussen partijen tot stand.

2. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven in de offerte, de aanbieding of in de door 4 Infinity / Screenit aanvaarde bestelbon. Zij worden, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, geleverd in de magazijnen of op de plaats bepaald door 4 Infinity / Screenit. Indien tussen de klant en 4 Infinity / Screenit overeengekomen is dat 4 Infinity / Screenit de goederen elders dan in haar magazijnen zal leveren of ophalen, worden de goederen vervoerd op kosten en risico van de klant.  Eventuele vervoerskosten zijn ten laste van de klant.
De klant verbindt er zich toe de goederen bij levering in ontvangst te nemen.

3. In geval van vaststelling van gebreken, dient de klant 4 Infinity / Screenit hiervan onmiddellijk na levering (zichtbare gebreken of niet-conforme levering) of ontdekking (verborgen gebreken) schriftelijk op de hoogte te stellen, samen met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek en stavingsstukken, op straffe van verval van verhaal. De aansprakelijkheid van 4 Infinity / Screenit voor eventuele verborgen gebreken in de door haar geleverde goederen is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen de 6 maanden na de levering van de goederen.

Klachten andere dan klachten omtrent niet-conforme levering of zichtbare of verborgen gebreken dienen schriftelijk en binnen de vijf (5) werkdagen na levering, op straffe van verval van verhaal, bij wege van aangetekend schrijven, aan 4 Infinity / Screenit te worden gemeld samen met een preciese beschrijving van de klacht en eventuele stavingsstukken. Klachten meegedeeld na verloop van voormelde termijnen worden niet door 4 Infinity / Screenit aanvaard. De klant dient 4 Infinity / Screenit in de gelegenheid te stellen een klacht op haar juistheid of gegrondheid te onderzoeken. Het formuleren van een klacht geeft geen grond voor opschorting van de betalingsverplichting.

4. De prijzen zijn netto, exclusief van alle taksen of belastingen van welke aard ook, af magazijnen van 4 Infinity / Screenit, gevestigd  te  Industriezone  Hoge Buizen  te  Eppegem.

5. Tenzij schriftelijk anders tussen partijen overeengekomen, zal de facturatie door 4 Infinity / Screenit gebeuren als volgt :

  • een voorschotfactuur van 40% bij tot standkoming van de overeenkomst;
  • een factuur van 60% bij levering van de goederen en/of de diensten.

Alle (voorschot)facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van 4 Infinity / Screenit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  De betaling wordt geacht te zijn verricht op de datum waarop de rekening van 4 Infinity / Screenit met het bedrag van de factuur is gecrediteerd. Facturen zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar vanaf hun vervaldatum.

Alle op de vervaldatum van de (voorschot)factuur niet betaalde bedragen, leveren, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en vanaf hun vervaldatum een intrest op gelijk aan 12% per jaar. Bovendien wordt elke factuur die geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op haar vervaldatum, eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekstelling, verhoogd met een forfaitair bedrag gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum gelijk aan 80,00 EUR ten titel van forfaitaire schadevergoeding wegens administratieve kosten
Elk protest m.b.t. een factuur dient schriftelijk aan 4 Infinity / Screenit te worden gericht binnen de vijf (5) werkdagen ontvangst ervan. Een factuur wordt geacht door de klant te zijn ontvangen, drie (3) werkdagen na factuurdatum.

6. 4 Infinity / Screenit is er niet toe gehouden een aanvaarde bestelling uit te voeren zolang de voorschotfactuur niet betaald is en/of indien de klant betalingsachterstand uit hoofde van andere facturen niet heeft aangezuiverd. Opschorting van de uitvoering, niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van een bestelling wegens niet-betaling van vervallen facturen of laattijdige betaling van de voorschotfactuur, geeft de klant geen enkel recht op verhaal of schadevergoeding.

In geval van het bestaan van betalingsachterstand of bij laattijdige betaling van een voorschotfactuur heeft 4 Infinity / Screenit het recht voor om voorafgaande betaling te eisen van de volledige schuld van de klant en van de volledige prijs van de bestelling dan wel andere voldoende zekerheden te vragen van de klant, zelfs indien de goederen al geheel of gedeeltelijk werden geleverd.

Indien de klant weigert op deze eis in te gaan, heeft 4 Infinity / Screenit het recht om de aanvaarde bestelling onmiddellijk, eenzijdig, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging te ontbinden ten laste van de klant die geen enkel recht op enige vergoeding kan laten gelden. 4 Infinity / Screenit zal de klant schriftelijk van deze beslissing op de hoogte stellen. In dat geval is de klant in elk geval gehouden tot betaling aan 4 Infinity / Screenit van de reeds geleverde diensten en/of goederen alsook van een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de totale prijs van de bestelling onverminderd verhoging mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade en onverminderd de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden m.b.t. laattijdige betalingen.

7. Leverings- en uitvoeringstermijnen worden slechts opgegeven ter inlichting en zijn niet bindend ; het niet-naleven ervan geeft de klant geen enkel recht op verhaal of vergoeding.

Indien de levering of de uitvoering verhinderd is door overmacht, heeft 4 Infinity / Screenit het recht de leverings- en/of uitvoeringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht, dan wel, indien de overmacht langer duurt dan vijf (5) kalenderdagen of indien de duur van de overmacht dermate is dat enige uitvoering van de bestelling nutteloos is geworden voor de klant en de klant 4 Infinity / Screenit hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, het recht de bestelling in haar geheel dan wel voor het gedeelte dat nog niet werd uitgevoerd, onmiddellijk en zonder dat de klant enig recht op verhaal of op vergoeding kan laten gelden, te verbreken.

Als overmacht geldt onder meer de volgende niet-beperkende opsomming : oorlog, oproer, staking, stremming van de aanvoer, breuk aan machines en gereedschappen en iedere andere omstandigheid, waarvoor het voor 4 Infinity / Screenit redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

8. De klant dient eventuele instructies voor het gebruik van de goederen strikt op te volgen. De klant is als enige en bij uitsluiting van 4 Infinity / Screenit verantwoordelijk voor welke schade dan ook toegebracht door materialen of goederen van 4 Infinity / Screenit.  De klant wordt aangeraden zich te verzekereren tegen alle schade toegebracht door of middels materialen of goederen van 4 Infinity/Screenit en/of het gebruik ervan.

9. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, staat de klant, met uitsluiting van 4 Infinity / Screenit, in voor de installatie en het in werking stellen van het geleverde materiaal.
Indien de klant bijstand wenst bij installatie of in werking stellen van het geleverde materiaal, zal hij dit melden bij het plaatsen van de bestelling en zal 4 Infinity / Screenit het nodige doen voor het verlenen van technische bijstand tegen betaling van de prijs zoals bepaald in de offerte. 
De kost van technische bijstand die door de klant wordt gevraagd en die niet in de bestelling / offerte zijn voorzien, bedraagt 35 EUR / uur / man, exclusief van alle taksen of belastingen van welke aard ook, meer een forfait ter dekking van de verplaatsingskosten gelijk aan 5 EUR / 10 km.  In geval van noodzaak aan overnachting van de technische interveniant, worden redelijke kosten van logies en voeding verhaald op de klant.

10. De garantie op verkocht of verhuurd materiaal is beperkt tot de garantie gegeven door de fabrikant of leverancier van dit materiaal aan 4 Infinity / Screenit. De klant erkent dat 4 Infinity / Screenit de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen, die de fabrikant ten aanzien van 4 Infinity / Screenit kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het goed in strijd met het gebruik waarvoor het ontworpen is, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het geleverde goed door de klant, hardhandig gebruik, gebrek aan onderhoud.

11. 4 Infinity / Screenit is slechts aansprakelijk in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout.
Voor zover 4 Infinity / Screenit bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit hun bedrog, fraude of fout, met inbegrip van hun opzettelijke fout.

12. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van 4 Infinity / Screenit is ten alle tijde beperkt tot 20% van de netto-prijs van een aanvaarde bestelling zelfs in geval van bedrog, fraude of opzettelijke fout. In geen geval is 4 Infinity / Screenit gehouden tot welkdanige vergoeding aan de klant wegens omzetverlies, wegens gevolgschade of tot vergoeding van directe of indirecte schade die de klant zou lijden ten gevolge van een storing of gebrekkige werking van de goederen, zelfs indien het herstel ervan onder de voornoemde garantie zou vallen.

13. Elke aanspraak van de klant op schadevergoeding lastens 4 Infinity / Screenit vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 3 (drie) jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de klant gekend waren of redelijkerwijs gekend konden zijn.

14. Voor activiteiten die beschermd zijn door het auteursrecht of welkdanig ander intellectueel recht, is de klant verplicht het gebruiksrecht hiervan aan te vragen bij de eigenaar ervan of zijn vertegenwoordiger.  De eventuele kosten van aanvraag en gebruiksrecht zijn exclusief ten laste van de klant.

15. In geval van verbreking door de klant van een door 4 Infinity / Screenit bevestigde bestelling en dit tot zeven dagen voorafgaandelijk de vooropgestelde leveringsdatum, is de klant een bedrag van 40% van het bedrag van de aanvaarde bestelling verschuldigd.  Bij verbreking minder dan zeven (7) dagen voor de vooropgestelde leveringsdatum, is het volledige bedrag van de aanvaarde bestelling verschuldigd.  Alle kosten die door 4 Infinity / Screenit kosten zijn gemaakt ten behoeve van de aanvaarde bestelling, dienen in geval van verbreking door de klant, door de klant te worden gedragen en aan 4 Infinity / Screenit te worden vergoed.

16. Alle bestellingen en overeenkomsten tussen 4 Infinity / Screenit en de klant worden exclusief beheerst door het Belgisch recht met uitsluiting van welkdanige internationale overeenkomsten en verdragen  die tot aanduiding van een ander recht zou leiden.   Alle geschillen omtrent de interpretatie, toestandkoming of uitvoering ervan worden exclusief beslecht door de rechtbanken van Brussel alsook, in voorkomend geval, de Vrederechter van het Eerste Kanton Brussel.

Specifieke voorwaarde in geval van verkoop, onverminderd de andere algemene voorwaarden

18. Verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van 4 Infinity / Screenit tot de integrale betaling van de verkoopprijs (hoofdsom, lasten en taksen, kosten en intresten) aan 4 Infinity / Screenit of tot de effectieve inning van chèques of commerciële effecten.   Niettemin zullen alle risico’s van het verlies, beschadiging of de vernietiging van de verkochte goederen integraal door de klant worden gedragen vanaf het moment van de levering ervan. Tot de volledige betaling van de verkoopprijs, lasten, kosten en taxen, dienen de goederen door de klant te worden behouden in de staat waarin zij geleverd werden. De klant erkent dat het hem verboden is de goederen te ontvreemden of verder te verkopen voordat hij de verkoopprijs ervan integraal aan 4 Infinity / Screenit heeft betaald. Onverminderd eventuele strafrechtelijke gevolgen die aan de miskenning door de klant van deze bepalingen zijn verbonden, kan 4 Infinity / Screenit haar terugvorderingsrecht uitoefenen op de waarde van de doorverkochte goederen. Voor de toepassing van deze bepaling, zal de waarde van de doorverkochte goederen geacht worden gelijk te zijn aan de verkoopprijs ervan zoals overeengekomen tussen 4 Infinity/Screenit en de klant.

Specifieke voorwaarde in geval van verhuur, onverminderd de andere algemene voorwaarden

19. Aan de klant verhuurde goederen blijven ten alle tijde eigendom van 4 Infinity/Screenit.  De huurder is aansprakelijk voor welkdanige schade aan de goederen en dit tot teruggave van de goederen aan 4 Infinity/Screenit, in haar magazijnen of op de door 4 Infinity / Screenit aangewezen plaats, tenzij de huurder bewijst dat de schade reeds aanwezig was bij aanvang van de huur.  De huurder kan, op zijn verzoek, een tegensprekelijke beschrijving van de staat van de gehuurde goederen laten opmaken en ondertekenen door 4 Infinity / Screenit en dit ten laatste op het moment van aflevering van de goederen aan de huurder.  Bij gebreke daaraan worden de goederen verondersteld in perfecte staat aan de huurder te zijn geleverd.

Bij teruggaaf van de gehuurde goederen geldt het door 4 Infinity / Screenit ondertekende “voor ontvangst”-documenten voor teruggaaf van de daarop vermelde goederen aan 4 Infinity / Screenit zonder enige erkentenis m.b.t. de staat waarin de gehuurde goederen werden teruggegeven. 4 Infinity / Screenit zal de klant binnen de 4 werkdagen aanvangend de dag volgend op de dag van afgifte, schriftelijk informeren van schade of gebreken (waaronder, maar niet beperkt tot, de vervuilde staat van de goederen) die zij aan de teruggegeven goederen vaststelt. Deze termijn van schriftelijke kennisgeving geldt enkel voor zichtbare gebreken of schade en niet voor niet-zichtbare gebreken die door 4 Infinity / Screenit schriftelijk aan de klant gemeld dienen te worden binnen de 48 uur na ontdekking ervan.

Bij voormelde schriftelijke kennisgeving zal 4 Infinity / Screenit eveneens schriftelijk opgaaf doen van de kosten voor herstel van de kwestieuze goederen in de oorspronkelijke toestand en voor schoonmaak ervan en van de duurtijd van de herstelling / schoonmaak. Tenzij de klant de schriftelijke opgaaf van de herstel- en/of schoonmaakkosten schriftelijk en op gegronde manier protesteert en weerlegt, binnen de 48 uur na ontvangst ervan, zullen zij door de klant aan 4 Infinity / Screenit verschuldigd zijn.

Indien 4 Infinity/Screenit vaststelt dat de goederen onherstelbaar zijn, zal de huurder de nieuwwaarde van de goederen aan 4 Infinity / Screenit betalen en dat op diens eerste verzoek.  De klant erkent dat enkel 4 Infinity / Screenit kan bepalen of de goederen al dan niet herstelbaar zijn.

Ingeval van diefstal, vervreemding door de klant, verlies, vernieling of indien een periode van meer dan 2 weken verlopen is sinds de datum waarop de duur van de huur is verstreken, zal de huurder de nieuwwaarde van de gehuurde goederen aan 4 Infinity / Screenit betalen en dat op diens eerste schriftelijke verzoek.

Scroll naar top